Bexol
(TRIHEXYPHENIDYL HYDROCHLORIDE 2mg)

Drug Effects